نماد و نشان رخ انسان در گنج یابی2

نماد و نشان رخ انسان در گنج یابی

نماد و نشان رخ انسان در گنج یابی

نماد رخ انسان در دفینه یابی و تاریخچه نماد رخ به قبل از دوره ساسانیان باز میگردد. از دیرباز از نماد رخ در آیین میترایی در معابد ،نیایشگاه ها،مقبره ها ،دخمه ها و دفینه ها استفاده گردیده است. ما سعی میکنیم نمونه ای از استراتژی رخها به شما آموزش بدهیم تا بتوانیم پاره ای بر اطلاعات و آگاهیهای شما بیفزاییم.

با یک بررسی ساده در این زمینه خواهید دانست انواع سنگ نگاره ها در کشور های مختلف دیده می شود. این آثار با قدمت های مختلف بسته به تاریخچه و قدمت کشور های مختلف می باشد. با توجه به آثار و مدارک و آثار باستانی های یافت شده در ایران، این کشور یکی از قدیمی ترین و با قدمت ترین کشور های بوجود آمده در جهان می باشد. آثار بسیار از سالهای بسیار دور در این کشور توسط باستان شناسان پیدا شده و به ثبت رسیده است که انواع مختلفی را پوشش می دهد..

نماد و نشان رخ انسان در گنج یابی1

نشانه رخ به احتمال زیاد مربوط به دوره اشکانی یا سلوکی میباشد فقط به یاد داشته باشید اشکانیان در دوران تاریخ از گنج و دفینه های آنچنانی برخوردار نبوده اند اشیا مشکونه آنان اکثریت دارای عیار پایین یا کلا مس هستند . این پیام برای باستان شناسان و گنج پژوهان است که فقط مقبره های و دفینه های پادشاهان اشکانیان طلا دارند ما بقیه یا طلای عیار پایین هستند یا مس هستند ولی سلوکیان بر عکس دارای پهلوانان وسرداران زیادی که از طلا های زیاد و ارزشمندی برخوردار بوده اند هستند.

نماد رخ انسان در حالات مختلفی یافت میشود مانند:

_ رخهایی با ابعاد بزرگ که در نوک کوهها تراشیده میشدند

_ رخهایی که در ورودی مکانی تراشیده میشدند

_ رخهایی با ابعاد کوچک که در کمر کوهها یا در رگه های سنگی کوه تراشیده میشدند.

_ زخمهایی که به منظور خزانه یا دفینه فردی تراشیده میشدند

در بالای کوهها اغلب مشاهده شده که رخ انسانی با ابعاد بسیار بزرگ اندازه تقریبا یک ساختمان دو طبقه تراش خورده است. که این رخها را میتوان به مقبره پادشاهان با موبدان و مغها نسبت داد.

در حوالی رخ های بزرگ معمولا راه هایی وجود دارد که با سنگ های بزرگ و یا ساروج پلمپ شده است، درون این غار ها مقبره هایی وجود دارد که یکی از آنها مربوط به شخص دفن شده و درون مابقی آنها دفینه و جواهرات گران بهایی دفن شده است.

 

در بعضی از حکاکی ها که دارای ابعاد کوچکتری می باشند، با توجه به نگاه و سمت چهره آنها باید به دنبال سنگ هایی غیر طبیعی و یا با اشکال مختلف همانند مثلث و مستطیل وجود دارد که در سمت ضلع کوچکتر و اندازه آنها را باید در ۱۰۰ ضرب کنید و به دنبال مکانی که با ساروج مسدود شده است بگردید.

 

در برخی دیگر از رخ انسان در دفینه یابی در سمت گوش آنها باید به دنبال سنگ دوربین بگردید و با نگاه کردن در مسیر آن به دنبال هر سنگ غیر طبیعی و یا سوراخ هایی کوچک یا بزرگ باشید چرا که آنها هواکش بوده و قطعا در نزدیکی آنها غار و یا حفره هایی وجود دارد که پلمپ شده اند. البته ممکن است که سنگ دوربین به مرور زمان بزرگ تر شده باشد که این امر به وسعت سطح کاوش شما می افزاید.

 

.

 

نماد و نشان تبر در دفینه یابی2

نماد و نشان تبر در دفینه یابی

نماد و نشان تبر در دفینه یابی

تبر ابزاری است که قدمت آن ب چندبن هزار سال پیش میرسد و در تمدن اولیه و دوره های مختلف زندگی بشر مشاهده گردیده است.

از نماد تبر در گنجیابی به ندرت استفاده شده است و اکثرا دزدان و راهزنان برای نشانه کردن دفینه از نماد تبر استفاده کرده اند.هنگام تفسیر نماد تبر میبایست به قسمت پشت تبر دقت کرد .در صورتی که قسمت پشت تبر دارای نوک تیز باشد ، نوک تیز و کوچک تبر به سمت درخت کهنسال است یا درخت قدیمی است که باید اطراف آن مورد بررسی و کاوش قرار گیرد.

نماد و نشان تبر در دفینه یابی

در مواردی که درخت وجود نداشت باید در جهت نوک کوچک تبر حرکت کرد و زمین را به دقت نگاه کرد تا به مورد مشکوکی برسید و سپس آن را مورد کاوش قرار دهید.در کاوش اگر نشانه تبر دو دهنه مشاهده کردید سکه های نقره ۱۴ تا ۱۶ گرمی پیدا خواهید کرد.در افسانه یونان تبر نماد هفاسیتوس(موجودی که پاهایش شبیه به اسب بوده و قسمت بالا تنه اش انسان است) است که خدای فلزکاری می باشد و از این نماد بر روی ابزار جنگی استفاده شده است.

و همچنان می توان از محاسبات ریاضی استفاده کرد. درازای تبر اندازه گیری شده در جهتی که داده، به همان اندازه درازا به متر باید حرکت کرد و به موقعیت زمین نیز باید دقت کرد. اگر تبر به همراه انسان و یا هر نشان دیگری باشد، باز هم بنا به افسانه یونان به موجوداتی مربوط می شود که قسمت بالای بدنشان انسان و پایین آن اسب می باشد.

نظر دیگر : بر روی یک سنگ ثابت که یک قبری را نشان می دهد را می بینیم. ستاره ها می تواند نشان رتبه و یا یک ایالت باشد. در افسانه یونان نماد هفاسیتوس (خدای فلزکاری) می باشد. چون یک ابزار جنگی می باشد در تمامی دوره ها از آن استفاده شده است و در خیلی از ساختمان ها به عنوان اشیای زینتی استفاده شده است.

نماد و نشان تبر در دفینه یابی

نماد و نشان تبر در دفینه یابی

نماد و نشان پلنگ در گنج یابی 2

نماد و نشان پلنگ در گنج یابی

نماد و نشان پلنگ در گنج یابی

در بررسی مفهوم علامت پلنگ در دفینه یابی همانطور که می دانید پلنگ حیوانی درنده و خطرناکی است.

گربه ســانان در گــروه جانورانــی هســتند کــه در طــول تاریــخ هنــر، از دوران پیــش از تاریــخ، بــه شــکل ها و ترکیــب هــای گوناگــون بــر آثــار کهــن، نقــش گشــته اند. ایــن موجــودات کــه به صورت هــای پلنــگ، شــیر، ببــر و گربــه مشــاهده می شــوند، تقریبــا مفاهیمـی مشـابه داشـته و گاهـی تشـخیص نـوع آنهـا مشـکل اسـت و در ایـن ارتبـاط بعضـی محققیـن، حتـی نقشهایـی را کـه ظاهـراً پلنـگ هسـتند، مـاده شـیرانی تزییـن شـده میداننـد. بنابرایـن در ایـن نوشـتار هـر یـک از توصیفـات در ارتبـاط بـا گربه سـانان بــا مفهــوم پلنــگ یکســان دانســته میشــود.

نماد و نشان پلنگ در گنج یابی

حالـت موجـی شـکل بدنـش، مـوج آب را تداعـی میکنـد و از ایـن لحـاظ کـه پیــدا و نــا پیــدا میشــود بــا مــاه در ارتبــاط اســت، از ســویی شــماره ی حلقه هایــش بــه تعـداد شـب هایی اسـت کـه قـرص مـاه دیـده میشـود و یـا چـون کـه پوسـت می انـدازد، یعنـی نوبـه بـه نوبـه احیـا میشـود، بـی مـرگ اسـت و چـون تجدیـد حیـات میشـود، بنابـر ایـن از نیروهـا و قـوای مـاه اسـت، علاوه بـر ایـن بنـا بـه ارتبـاط بـا مـاه و ریـزش بــاران، بــا رشــد گیاهــان نیــز مرتبــط شــده و بــا دنیــای زیریــن نیــز ارتبــاط می یابــد، از ســویی بــه خاطــر داشــتن فــرم فالــوس و نمــاد بــاران و… بــا بــاروری و حاصلخیــزی نیـز مرتبـط میگـردد و بدیـن اعتبـار، مـار بخشـنده ی بـاروری، دانایـی و حتـی جاودانگـی اســت.

این حیوان بعد از شکار حیوان آن را یا به بالای درخت میکشاند تا از گزند حیوانات دیگر در امان باشد . یا به درون مخفی گاه خود میبرد که مخفی گاه این حیوان در غارهای دور افتاده و پرت است . اگر شما در جایی علامت پلنگ در دفینه یابی را مشاهده کردید که در دهان پلنگ طعمه بود و به حالت نشسته بود , باید روبری آن درختی کهنسال باشد که شما باید دقیقا زیر درخت را حفاری کنید . ولی اگر علامت پلنگ در دفینه یابی در حال حرکت بود و به طعمه نگاه میکرد آنگاه شما باید زیر طعمه را حفاری کنید . و باز اگر پلنگ طعمه را شکار کرده بود و این بار در حال حرکت به سمت جلو بود شما باید در روبروی آن دنبال غاری مهرو موم شده بگردید .

نماد و نشان آسیاب در گنج یابی1

نماد و نشان آسیاب در گنج یابی

نماد و نشان آسیاب در گنج یابی

 

اگر سنگ آسیاب در سطح زمین پیدا شد نشان گنج نیست و اگر در زیر خاک آن را یافت کریدید دلالت بر وجود گنج در آن اطراف را داردو اینکه نماد سنگ آسیاب بیشتر در نوک قله ها یافت میشود .

 

سنگ آسیاب به سه صورت یافت میشود:

  1. سنگ آسیاب کامل و بزرگ با کاسه سنگ عمیق که خاک زمین از داخل آن مشخص است که در این حالت اشاره به زیر خود دارد.
  2. سنگ آسیاب بزرگ و کاسه سنگ نچندان عمیق و دارای آبراه که در این حالت باید در جهت آبراه و مواردی هم پیش میاد که خلاف جهت آبراه باید دنبال قبری عمیق گشت.
  3. سنگ آسیاب نصفه به شکل نیم هلال ماه که در این حالت اشاره به مسیری دورتر گاها تا ۱۰۰ متر در جهت هلال دارد. ولی درکل سنگ آسیابی با ارزش است که توی عمق و محل آسیاب های قدیمی باشد.نماد و نشان آسیاب در گنج یابی

البته دفینه موجود در آثار سنگ آسیاب زیاد نیست و معمولا یک اتاق غذا و یک اتاق مهمات و اتاق دیگر دفینه است. این آثار معمولا در نقطه های بلند کوه ها یافت میشوند که برای پیدا کردن آن میتوان دنبال دو عدد سنگ کله قندی در کنارش بود. اندازه هر یک از این دو سنگ به اندازه یک یخچال کوچک میباشد. معمولا در خود یکی از این کله قندها مقداری سکه پنهان میکردند. برای شکافتن این سنگ در زیرش نقطه ای تعبیه شده است و قسمت حساس سنگ است و میتوان به راحتی از آن نقطه سنگ را شکافت.

عموما زیر سنگ جستجو می شود، تا دو متر زیر سنگ را نگاه کنید. ولی به این شکل هم گفته شده است ( در نزدیکی سنگ آسیاب صخره ایی گرد پیدا کنید ، پول یا طلا زیر آن تخته سنگ مخفی شده است )

معمولا این سنگ ها زیر خاک پیدا می شوند و در زیرش قطعا مژده ای بوده و مثل کوزه های دهان به پایین رمزگذاری میشوند. پول اصلی اش درجهت جنوب غربی و به فاصله ۷ تا ۹ متری می باشد.

دو و نیم تا ۳ متر زیر سوراخ سنگ آسیاب را با ابزار الکترونیکی بررسی و دفینه پیدا کنید.

اگر سنگ آسیاب جوغن دار باشد و شکل استفاده از سنگ جوغن ( کف اش زیر و دهانش بالا) باشد، ۷ تا ۹ متر در جهت جنوب غرب سنگ یک تپه (خاکریز خیلی کوچک) جستجو شود. در اراضی صاف از ۵۰ سانتی متر تا ۲ متر یک منطقه بلند جستجو می شود و احتمالا دفینه در آنجاست. اگر قسمت کف آن تا سوراخ وسط اسکنه نقطه خورده باشد، سرمال دفینه زیر آن است.

اگر کف سنگ جوغن دار بالا و دهانش پایین باشد سر مال زیرش بوده و در ۷ تا ۹ متری در جهت جنوب غرب در زمین صاف دفینه اصلی موجود است.

برای بستن درهای ورودی و یا درپوش ورودی مزار ها استفاده میشوند. در مرحله اول دیده نمی شوند. می توانند به صورت کشویی و کیفیت در را داشته باشند.

نماد و نشان اسب در گنج یابی

نماد و نشان اسب در گنج یابی

نماد و نشان اسب در گنج یابی

اسب در حدود ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح اهلی شده است و انسان توانسته از آن استفاده کند. از اسب بیشتر برای سوار کاری و جا به جا شدن استفاده می شده است و این حیوان در بیشتر تمدن ها وجود داشته و بنا به یافته های تاریخی گونه های متعددی پیدا شده که هر کدام برای کاری خاص استفاده می شده است.

در هنگام مواجهه با نماد اسب در دفینه یابی باید به نکات زیر توجه شود :

اندازه تندیس اسب

حالت بدن اسب

نماد اسب بالدار است یا اسب عادی

حالت سر اسب

حالت پاهای اسب

ایستاده بودن یا در حال حرکت بودن اسب

جهت دید اسب

وجود سوارکار یا عدم جود آن

وجود زین یا عدم وجود آن

وجود یا عدم وجود جوغن در اطراف نشان اسب

نماد و نشان اسب در گنج یابی

فاصله هدف می تواند با توجه به نشانه ها از زیر خود اسب (اسبی که نشسته است یا سرش را پایین آورده است یا به زیر خود نگاه می کند) تا فاصله چند صد متری در مناطق کوهستانی متغیر باشد. در حالتی که اسب یک بار را حمل کند (باری که در گاری پشت سر او قرار دارد) بدان معنی است که تپه ای در پشت اسب وجود دارد که حاوی بار شاهی است. در اطراف تپه نیز نماد هایی از ردپا، سنگ صندلی یا نمادهای دیگری دیده می شود.

نکته مهم این است که این نشان به مانند دیگر نمادهای حیوانات هست و علامت آخر نیست به جز موردهای کم که به آن نیز پرداخته خواهد شد و در صورت مشاهده باید با توجه به نماد های دیگر اطراف نماد اسب را باید خوب بررسی کرد. باید در جهت دید اسب به دنبال نمادهای دیگری بود. اگر نشان اسب در دفینه یابی دارای سوارکار باشد نشانگر وجود قبر شخصی است که پست دولتی و حکومتی ، داشته است و قبر ارزشمند میباشد.

نشانه های آخر نماد اسب در دفینه یابی ، جوغن و یا کله اسب و یا جای سم اسب و گاها یک زین اسب که به شکل مکعب کوچک تراش خورده است. نماد اسب در مقیاس بسیار بزرگ که دارای سه جوغن و بیشتر باشد در زیر خود اسب است ولی برای ورود باید در مسیر نگاه اسب در فاصله کمتر از دو متری دنبال دربی در زیر زمین باشید . نشست بی دلیل زمین می تواند راه گشا باشد. نماد اسب که سر آن به سمت روبرو باشد اشاره به هدیه در فواصل دورتر دارد. فاصله ای که باید در نظر گرفت بستگی به اندازه نماد دارد. یعنی اگر نماد اسب بزرگتر از یک متر است باید تا سی متر را در نظر بگیرید اگر کوچکتر از نیم متر است باید تا پانزده متر را لحاظ کنید.

نماد و نشان قیچی در گنج یابی

نماد و نشان قیچی در گنج یابی

 

نماد قیچی در گنج یابی نشان دهنده دو راه است که به هم می رسند.این دو راه می تواند دو آب روان یا دو دره باشد که به هم وصل می شوند.نماد قیچی قسمتی که این دو راه به هم برخورد می کنند را با دقت بررسی نمایید،در آنجا به دنبال درب ورودی یک راهرو باشید که به چند اتاق منتهی خواهد شد.در جلوی درب ورودی راهرو چند تخته سنگ یا سنگچین قطور قرار دارد که معمولاً با ملات ساروج محکم می گردد.توجه داشته باشید که امکان وجود تله وجود دارد.

علامت انبر نیز معنی قیچی را می دهد

نماد و نشان قیچی در گنج یابی

اگر نماد قیچی یک طرفش شکسته شده باشد یا کوتاه تر باشد نشان از محل تلاقی سه راه است.معمولاً دفینه درست در محل تلاقی می باشد و باید با دقت بررسی شود. علامت انبر نیز معنی قیچی را می دهد.

 

 

نماد و نشان مارمولک در گنج یابی

نماد و نشان مارمولک در گنج یابی

نماد و نشان مارمولک در گنج یابی

مارمولک یا سوسمار مه در زبان دری به اسم چلپاسه یاد میشود دارای ۵۶۰۰ نوع میباشند.

نماد مارمولک: نماد مارمولک جز آن نمادهائیست که کمتر دیده میشود و بیشتر از این نماد برای ترساندن افراد استفاده میشود.

نماد و نشان مارمولک در گنج یابی

 

در این نماد مارمولک با زبان بدنش با ما صحبت میکند پس باید به آن توجه زیادی کرد همچنین به سر و دم باید  دقت زیادی کرد و به حالت و برجستگی هایش بسیار مهم است و گاهی دیده شده است که قسمتی از بار که عموما پول است از سرمارمولک بیرون آمده است.

به سر مارمولک و مسیردیدش هم دقت زیادی کرد چون حتما در اطرافش تکه سنگ گرد سفیدی است که زیرش یا حتی درون سنگ امکان دارد پر باشد، پس باید در اطرافش دنبال سنگ گشت.

در شرکت فلزیاب فراز سعی شده است بهترین دستگاه‌های موجود در بازار‌های بین المللی برای شما انتخاب شود تا شما را برای یک انتخاب مطمئن و صحیح یاری دهد تا بتواند ضمن معرفی محصولات این شرکت ، شما را برای رسیدن به اهدافتان راهنمائی نماید. برای یک خرید هوشمندانه میتوانید با مشاورین ما در ارتباط باشید.۰۹۱۲۰۸۹۶۰۴۰

نماد و نشان مار در گنج یابی1

نماد و نشان مار در گنج یابی

نماد و نشان مار در گنج یابی

در زمان مصر باستان مردم مار کبرا را به عنوان یکی از خدایان پرستش می کردند. و معمولا از آن برای قتل افراد یا خودکشی استفاده می کردند. در یونان هم این مار به عنوان یک دشمن خطرناک و کشنده شناخته می شده است. در کشور هند مار مورد پرستش قرار می گیرد و در در معبد ها مار کبرا به صورت زنده نگه داشته می شود تا مردم آن را پرستش کنند و اعتقاد مردم این است که مار نماد تولیدمثل می باشد.

در نشانه ها و به خصوص مارها، نمیتوان مکان صد در صدی مشخص کرد.

دلیلش این است که نمی شود به طور قطعی اطلاعات پنهانی را درک کرد.

نشانه های مار آنقدر گستردگی دارد که هر تعریفی که به صورت حفظی انجام شود، خواننده را قطعا گمراه خواهد کرد.

اینطور بگوییم که مار حیوانیست که وقتی می ترسد فرار می کند و خزنده می باشد.

از طرفی لانه ی مار همیشه سوراخها می باشد.

با این حال به شما یک سرنخ می دهم. دهان مار به حالت باز دیده می شود.

در پشت آن به دنبال امانتی باش. یک بار دیگر دقیق نگاه کن، اگر دهان مار بسته باشد،

در جهت جلوی آن حتما یک سوراخی پیدا می شود.

مختص به دفینه های سلطنتی نیز می باشد و مار نماد قدرت و آفرینش و بقا است .
آثار و نشانه های مار نماد نشان از خزانه و یا همان ضرابخانه های زیر زمینی دارد .

نماد مار اگر روی سنگی حجاری و یا به صورت تندیس برجسته باشد

 

اگر موقع کاوش در یک مکان با نماد مار روبرو شدید به احتمال فراوان ضرابخانه ای در آنجا وجود دارد که درون آن شمش طلا ، دستگاه ضرب و پودر است. اما طبق مشاهدات کاوشگران و باستان شناسان در برخی موارد اتاقی وجود دارد که در آن سکه ضرب شده وجود دارد. این نماد ممکن است همراه با سوراخ و چاه باشد که در امتداد نشانه مار قرار دارد و از آنجا به اتاق ضرابخانه راه دارد. نماد مار همیشه یکی از خطرناک ترین نماد ها بوده که احتمال وجود تله در مسیر خیلی زیاد می باشد.

علامت مار در صورتی که به شکل حلقوی یا دایره باشد نمادیست شاهی و هدف دقیقا زیر نماد بوده و تله های متعددی آن را پوشش میدهند. مار حلقوی روی سنگ و صخره از نایاب ترین نشانهای باستانیست که ظریفترین معماری و بهترین مکان جغرافیایی را داراست، این موضوع بیانگر شاخص پتانسیل وجود دفینه نسبت به محیط میباشد.اما سر مار در این گونه نقش ها مهم بوده و اگر سر مار بیرون از چنبره باشد، جهت پیچش درونی مهم  است و هدف در مکان دیگری از منطقه می باشد.اگر نماد مار بدون سر بود و یا سر آن داخل جوغن بود نیز دفینه در زیر همان سنگ است.

نماد مار در صورتی که به شکل مهاجم، مدافع و یا دهان باز باشد دارای دفینه ایست که توسط یکی از موارد سحر، جادو، طلسم، تله و یا سم محافظت میگردد. این نشان اغلب در دوره های اشکانی و ساسانی به کار رفته است و همچنین اغلب هدف در جهت تهاجم مار قرار گرفته است.

وقتی روی سنگی ماری یافتید که زبانش بیرون می باشد و در جلوی سرش نیز یک جوغان گرد (کاسه) وجود داشته باشد، باید در مسیر سر مار رفته تا دهانه مسدود شده چاهی را بیابید و در انتهای دیواره چاه یک سنگ بزرگ یا ساروج که به منزله در ورودی نیز بوده وجود دارد و دفینه آن در اتاقی پشت آن قرار داده شده است. باید متذکر شوم که این دفینه دارای تله بوده چرا که زبان مار از دهانش بیرون بوده که هم مسیر را برای شما تعیین می نماید و هم به وجود تله اشاره دارد و لذا باید تمام جوانب کار بررسی گردیده و با احتیاط وارد عمل شوید.

اگر یک چشم مار کور باشد، در جهت نگاه چشم کور کاوش انجام دهید.

به دو صورت برجسته و حکاکی شده توسط معماران دوران باستان بر روی سنگ،

صخره و خشتها طراحی شده است. هنگامی که مار طویل، برجسته باشد نماد دفینه

تاجران مسیحیست و با یکی از پیچیده ترین طلسمات محافظت میگردد.

در جهت دم مار سنگچین، صخره غریب و تپه نمایان است چنانکه گویید هدف آشکاراست

لذا مسله دشوارتر است و آن تنها راه انحرافیست.

در صورتی که نماد طویل مار در زمینه گنج و دفینه یابی، حکاکی شده (حفر شده) باشد،

نماد دفینه مردمان جنگجو و راهزن است، دفینه ای کوچک درون چاهی بس عمیق در جهت دید مار نمایان خواهد گشت.

در شرکت فلزیاب فراز سعی شده است بهترین دستگاه‌های موجود در بازار‌های بین المللی برای شما انتخاب شود تا شما را برای یک انتخاب مطمئن و صحیح یاری دهد تا بتواند ضمن معرفی محصولات این شرکت ، شما را برای رسیدن به اهدافتان راهنمائی نماید. برای یک خرید هوشمندانه میتوانید با مشاورین ما در ارتباط باشید.۰۹۱۲۰۸۹۶۰۴۰

نماد و شان گاو در گنج یابی

نماد و نشان گاو در گنج یابی

نماد و نشان گاو در گنج یابی

یکی از کارهایی که ما را برای رسیدن به هدف در گنجیابی کمک میکند و خوب از که در مورد آنها بدانیم نمادها و نشانه ها میباشند.

در هر تمدنی در گذشته که نگاه کنید گاو وجود داشته و غذا و پوشش مردم را تامین می کرده است.

نشانه گاو در دفینه یابی مختص مناطق خاصی نبوده و در سراسر ایران مشاهده میشود.

پرستش گاو نر رسمی عمده در مصر، خاورمیانه باستان، شرق مدیترانه، و هندوستان بوده که بعد‌ها به یونان و رم و بخش‌هایی از اروپا نیز سرایت کرد. در بین النهرین و مناطق مجاور تصاویر گاو‌های نر با حاصل خیزی و تجدید حیات در ارتباط بود و در ادوار بسیار کهن گاو نر معمولاً نماد خدای قیم شهر به شمار می‌رفت،همچنینگاو نر و شیر با هم نماد مرگ هستند.

نماد و شان گاو در گنج یابی

نقش گاو در سر ستون‌های تخت جمشید و هم در درگاه کاخ ملل به کار رفته است. گاو در هنر هخامنشی پاینده و نگهدارنده به شمار می‌رفته و به همین دلیل در ستون‌ها و در درگاه‌ها به کار رفته است.

این نماد ( مخصوصا در غرب کشور ) بر روی مزار ها و سنگ قبر ها و عبادتگاه ها ، به وفور دیده می شود،ظریه اول بیان شده که نماد گاو نشانگر وجود آرامشگاه و پرستشگاه می باشد که شخصیت های مهم را در آنجا دفن می کردند. اما نظریه دوم می گوید اگر در دفینه یابی دو گاو بهم نگاه کنند مطمئن در ان ما دفینه وجود دارد که دفینه ها در زیر پای نماد گاو می باشد.

اگر نشانه گاو ماده و دارای پستانی برجسته و کشیده باشد نشان از چهار سنگ به صورت مربع در محیطی هموار هست که چهارگوش اتاقک را نشان داده و پستان و شیر نشان از پربار بودن و نشان از سربار داشتن است. اگر نشان گاو با دوشاخ به سمت پایین باشد و سر به پایین داشته باشد ورودی در زیر سنگی است که نمادی بر روی آن حک شده و اگر نشانه گاو حالت حجومی داشت نشان از تله فیزیکی بسیارسخت است.

امید برآن داریم که این نوشته ها شما عزیزان را برای رسیدن به هدفتان بیشتر از پیش کمک کند.

در شرکت فلزیاب فراز سعی شده است بهترین دستگاه‌های موجود در بازار‌های بین المللی برای شما انتخاب شود تا شما را برای یک انتخاب مطمئن و صحیح یاری دهد تا بتواند ضمن معرفی محصولات این شرکت ، شما را برای رسیدن به اهدافتان راهنمائی نماید. برای یک خرید هوشمندانه میتوانید با مشاورین ما در ارتباط باشید.۰۹۱۲۰۸۹۶۰۴۰

نماد و نشان خرس در گنج یابی1

نماد و نشان خرس در گنج یابی

نماد و نشان خرس در گنج یابی

نشان خرس در گنج یابی : اکثر زمان سال در غار زندگی میکنه و وجود حفره های طبیعی و غارها برای زیستن این حیوان اهمیت بسیار داره.

نمونه ای دیگر این هست که برای پیدا کردن نقطه کار درنزدیکی خرس شما فرورفتگی جای پای خرسرو دیدید اون میتونه نقطه کار و نهایت چند متری نقطه بررسی باشه.

و تلیه فیزیکی و سنگی نوع تله هایی هست که برای این نوع اثار کارگذاری شده که بیشتر دم ورودی غار دربالای سنگ با چیدمان کاملا مهندسی شده کارگذاری شده که با برداشتن کوچکترین سنگ فعال خواهد شد و بسیار کارو سخت و پردردسر میکنه چون باید سنگهای ریخته شده برداشته بشه تا به ورودی غار رسید .

اگرنماد تندیسی ایستاده و دودست به سمت پایین وسربه بالا بود دقیقا زیر نمادکاربشه ودرنهایت عمق چهارمتری سربار دیده خواهد شد که مشکل فقط سنگ چندصد کیلویی هست که نیم متر با سربار فاصله داره.

نماد و نشان خرس در گنج یابی

نشانه خرس در دفینه یابی همانند برخی حیوانات خرس نیز اغلب سمبل پول می باشد، اما در این رابطه نظرات متفاوت زیادی وجود دارد. اگر بر روی بینی خرس تصویر حلقه ای دیده شود علامت دومی می بایست جستجو شود. سمبلی شناخته شده به نام «توپال آیی=خرس لنگ» نیز وجود دارد که یک پا ندارد، در مورد این سمبل باید در مناطق اطراف به دنبال تصویر پای بریده شده آن بگردیم. پای سالم کنار پای لنگیده را اندازه گیری کنید، به همان اندازه و در جهت سر خرس به جلو بروید(قدم). در آنجا علایمی نظیر + خواهید دید. این علامت ها نیز دنباله داشته و به علایم دیگر راهنمایی می کنند. توسط شخص آگاهی باید خوانده شده و تفسیر گردد. خاکی بودن یا سخره ای بودن محل نیز مهم است. دفینه از جنس طلا یا نقره می باشد.

در شرکت فلزیاب فراز سعی شده است بهترین دستگاه‌های موجود در بازار‌های بین المللی برای شما انتخاب شود تا شما را برای یک انتخاب مطمئن و صحیح یاری دهد تا بتواند ضمن معرفی محصولات این شرکت ، شما را برای رسیدن به اهدافتان راهنمائی نماید. برای یک خرید هوشمندانه میتوانید با مشاورین ما در ارتباط باشید.۰۹۱۲۰۸۹۶۰۴۰

نماد و نشان شتردرگنج یابی

نماد و نشان شتردرگنج یابی

نماد و نشان شتردرگنج یابی

 شتر از دیرباز در میان ایرانیها نماد صبر و شکیبایی بوده در مکانهای باستانی اکثر شهرها وجود دارد،  نماد و علامت شتر در گنجیابی بسیار مهم بوده و اکثر اوقات با بار همراه میباشد،و در حالات مختلف دارای معانی و تفاسیر زیادی است.

۱_تزئین

۲_نماد گنج

۳_نماد مسیر عبور کاروان

نماد و نشان شتردرگنج یابی

شتر در حالات مختلفی یافت میشود که تفسیر آنها دارای معانی متعددی میباشد:

-شتر ایستاده

– شتر نشسته

– شتر همراه بار

– شتر در حال راه رفتن

-تعدادی شتر پشت سرهم و……

شتر در حالت ایستاده به معنی این است که گنج در همان نقطه است، شتر در حالت نشسته امکان دارد در آن اطراف باتلاق یا غار وجود داشته باشد،نماد شتر همراه بار به این معناست که  بار واقعی است و در آنجا گنج وجود دارد نهایتا در ۶۰ قدمی شتر، اگر شتر یک کوهان داشته باشد یعنی این که روبه رو آن یک برجستگی وجود رادر و اگر ۲ کوهان داشته باشد ۲ عدد برجستگی وجود دارد که یکی برای گمراه کردن است و دیگری راست است.شتر درحالت راه رفتن بیشتر به معنی آن است که دفینه جلوتر از نماد است و اگر تعدادی شتر پشت هم باشد آخری نشسته باشد گنج پشت آن است و اگر سرش بالا یا پائین باشد گنج روبه رویش یا زیرش است.

در شرکت فلزیاب فراز سعی شده است بهترین دستگاه‌های موجود در بازار‌های بین المللی برای شما انتخاب شود تا شما را برای یک انتخاب مطمئن و صحیح یاری دهد تا بتواند ضمن معرفی محصولات این شرکت ، شما را برای رسیدن به اهدافتان راهنمائی نماید. برای یک خرید هوشمندانه میتوانید با مشاورین ما در ارتباط باشید.۰۹۱۲۰۸۹۶۰۴۰

نماد و نشان خرچنگ در گنج یابی2

نماد و نشان خرچنگ در گنج یابی

نماد و نشان خرچنگ در گنج یابی

 در تمدن های قدیم به عنوان نمادی اعتقادی بوده و برای هدفهای مختلفی استفاده می شده است. اما این نماد بیانگر خطر و دقت می باشد. معمولا در منطقه ای که این نماد وجود دارد از طلسم و یا جادو استفاده شده است. در مناطق طلسم شده اگر آب وجود داشته باشد امکان دارد طبیعت عقرب و خرچنگ با هم هماهنگ باشد. بنابراین برای کاوش بهتر است که رودخانه، دریاچه و باتلاق، شروع کنید. با نماد خرچنگ، ممکن است دفینه در جوی آب آسیاب نیز باشد.

نماد و نشان خرچنگ در گنج یابی

در مکانی که نماد خرچنگ وجود دارد باید اطراف را مورد بررسی قرار داده چون احتما وجود دفینه زیاد می باشد. حتی دفینه ممکن است زیر آب رودخانه نیز باشد. اگر به نماد خرچنگی برخورد کردید که علائم دیگری نیز روی آن قرار داشت ، به احتمال زیاد یک درپوش می باشد که باید آن را جابجا کرد.

ممکن است نشانه به همراه نشانه ی دیگری نیز مشاهده شود. مثلا نشان V.

در این صورت، بین ۳ تا ۵ قدم، با در نظر گرفتن نشان دوم، باید جستجو انجام داد.

در شرکت فلزیاب فراز سعی شده است بهترین دستگاه‌های موجود در بازار‌های بین المللی برای شما انتخاب شود تا شما را برای یک انتخاب مطمئن و صحیح یاری دهد تا بتواند ضمن معرفی محصولات این شرکت ، شما را برای رسیدن به اهدافتان راهنمائی نماید. برای یک خرید هوشمندانه میتوانید با مشاورین ما در ارتباط باشید.۰۹۱۲۰۸۹۶۰۴۰

نماد و نشان چشم در گنج یابی1

نماد و نشان چشم در گنج یابی

نماد و نشان چشم در گنج یابی

پیدا کردن گج از زمان های قدیم مورد توجه انسان بوده و در ایران نیز به دلیل داشتن گنج و آثار باستانی فراوان گنجیابی  طرفداران بسیاری دارد و این گنجها گاها دارای  نمادهایی میباشند.

و این نکته قابل ذکر است بدون شناخت علائم دفینه ها پیدا کردن گنج تا حدودی غیر ممکن است پس به تفسیر تعدادی از این علائم و نشانه ها میپردازیم.

نماد چشم از دوران خیلی قدیم بخصوص از زمان اسکندر مقدونی در دفینه ها بسیار استفاده شده است و تاثیر فراوانی دارد از آن به عنوان علامت استفاده میکردند.پس فهمیدیم که استفاده از نماد چشم برمیگردد به ۳۲۳ سال قبل از میلاد مسیح.

نماد و نشان چشم در گنج یابی

اگر چشم درون غار استفاده شده باشد به این معناست که آن منطقه خطرناک است،

اگر در کنار نماد چشم نماد مار هم باشد به معنای جاودانگی بوده و از وجود قبر خبر میدهد،

اگر روی قبر باشد باید آن اطراف را به خوبی بررسی کرد،

اگر نماد خرچنگ یا لاکپشت باشد نشان از تونلی هست که باید در آن به صورت سینه خیز رفت.

و اگر فقط نماد چشم باشد باید تمام آن اطراف را بررسی کرد همچنین در اساطیر مصر باستان مسیحیت و اسلام بیشتر به این معناست که خداوند همه چیز را میبیند.

در شرکت فلزیاب فراز سعی شده است بهترین دستگاه‌های موجود در بازار‌های بین المللی برای شما انتخاب شود تا شما را برای یک انتخاب مطمئن و صحیح یاری دهد تا بتواند ضمن معرفی محصولات این شرکت ، شما را برای رسیدن به اهدافتان راهنمائی نماید. برای یک خرید هوشمندانه میتوانید با مشاورین ما در ارتباط باشید.۰۹۱۲۰۸۹۶۰۴۰

نماد ونشانه جوغن در گنج یابی2

نماد ونشان جوغن در گنج یابی

نماد ونشان جوغن در گنج یابی

جوغن یا جوغان در زبان آریائیان به معنی کاسه می باشد و در بعضی متون نیز جوغان به معنی هاون به کار رفته است. در هر صورت مفهومی که منتقل میکند فضایی دایره شکل است که پیرامون و اطرافش به وسیله سنگ ، فلز ، سفال و هرچیز دیگری پوشیده باشد. در حال حاضر به سنگ نگاره های مثلثی شکل و مربع و مستطیل و … نیز جوغن اطلاق می شود.

بیشترین زبانی که در فلات ایران دیده می شود جوقان گرد یا دایره‌ای است. جوغن دایره های دارای سایزهای مختلفی بوده و معمولاً هرچه سایز آن بزرگتر باشد احتمال وجود دفینه در گور اطراف آن بیشتر است. این گورها در شعاع ۵ متری جوقان قرار دارند. استفاده از یک دستگاه گنج یاب تصویری میتواند در پیدا کردن آن ها مفید واقع شود.

جوغن دایره ای

جوغن مربعی

جوغن مثلثی

جوغن لوزی شکل

جوغن مستطیلی

جوغن بیضی شکل

هر کدام از این دسته جوقان ها دارای انواع مختلف مخصوص به خود هستند. اولین چیزی که در شناخت صحیح جوقان باید به آن توجه کرد این است که جوقان کار دست بوده و بسیار منظم است. بسیار مشاهده می شود که کاوشگران هر سوراخ و گودالی را عنوان جوقان در نظر می گیرند در صورتی که بیشتر آنها در اثر عوامل طبیعی به وجود آمده و نشانه دفینه و قبر نیستند.

جوغن گرد تکی و معنا و مفهوم آن در دفینه یابی

جوغن گرد تکی یکی از بیشترین نشانه هایی است که در ایران یافت میشود. بسیاری از کاوشگران مشاهده آن را دال بر وجود حتمی دفینه میدانند در صورتی که این باور درست نیست و صرف وجود جوغن گرد تکی دلیلی برای وجود دفینه نمیباشد زیرا جوغن فقط نشانه وجود قبر است و حال اینکه آیا قبر دارای دفینه است یا خیر بحثی دیگر است. جوغن گرد تکی بیشتر در مناطق کوهستانی و شمال و مرکز ایران یافت میشود و شکل آن بسیار مهم است.

نماد ونشانه جوغن در گنج یابی1

اقوام هند و اروپایی بنا بر اعتقادات مذهبی و رسومات خود گورهایی مدور و کوچک میساختند و مردگان خود را درون آن دفن میکردند. این قبور حفره مانند ، شباهت زیادی با کاسه و یا هاون داشت و به نظر بسیاری از کارشناسان علامت جوغن از همان زمان برای نماد قبر مورد استفاده قرار گرفته است.یکی از موارد کاربرد انواع جوغن این بوده که درون آن مواد یا روغن خاصی می ریختند و آتش میزدند و در کنار نور و گرمای آن و چه بسا دود حاصل از آن ، به اجرای مراسم های مذهبی خود می پرداختند.

بیشترین جوغن دیده شده در ایران جوغن دایره ای است و  نشانه ایی است که به وفور دیده می شود و نشانه قبر است و مشابه آن به صورت طبیعی بسیار یافت میشود و برای شناخت آن باید توجه داشت که جوغن بسیار منظم بوده و مشخص است که با دست کار شده و حفره های طبیعی منظم نیستند (دایره ای شکل کامل نیستند)

جوغن یا جوغان در زبان آریائیان به معنی کاسه می باشد و در بعضی متون نیز جوغان به معنی هاون به کار رفته است. در هر صورت مفهومی که منتقل میکند فضایی دایره شکل است که پیرامون و اطرافش به وسیله سنگ ، فلز ، سفال و هرچیز دیگری پوشیده باشد. در حال حاضر به سنگ نگاره های مثلثی شکل و مربع و مستطیل و … نیز جوغن اطلاق می شود.

اقوام هند و اروپایی بنا بر اعتقادات مذهبی و رسومات خود گورهایی مدور و کوچک میساختند و مردگان خود را درون آن دفن میکردند. این قبور حفره مانند ، شباهت زیادی با کاسه و یا هاون داشت و به نظر بسیاری از کارشناسان علامت جوغن از همان زمان برای نماد قبر مورد استفاده قرار گرفته است.البته مشاهدات باستانشناسان نیز موید هم زمانی آغاز بکار گیری نماد جوغن ، برای شناسایی قبور گبریان با این نوع تدفین میباشد. یکی از موارد کاربرد انواع جوغن این بوده که درون آن مواد یا روغن خاصی می ریختند و آتش میزدند و در کنار نور و گرمای آن و چه بسا دود حاصل از آن ، به اجرای مراسم های مذهبی خود می پرداختند.

در شرکت فلزیاب فراز سعی شده است بهترین دستگاه‌های موجود در بازار‌های بین المللی برای شما انتخاب شود تا شما را برای یک انتخاب مطمئن و صحیح یاری دهد تا بتواند ضمن معرفی محصولات این شرکت ، شما را برای رسیدن به اهدافتان راهنمائی نماید. برای یک خرید هوشمندانه میتوانید با مشاورین ما در ارتباط باشید.۰۹۱۲۰۸۹۶۰۴۰

نماد و نشان پرنده در دفینه یابی

نماد و نشان پرنده در گنج یابی

نماد و نشان پرنده در گنج یابی

بشر از روزگاران کهن به پرندگان مانند دیگر حیوانات توجه داشت و اعتقادها و باورهایی درباره هر یک از این گونه، در بین جوامع مختلف شایع بود. بعضی از اقوام معتقد بودند که روح پس از مرگ به شکل پرنده خاصی و (بیشتر شاهین) در آسمانها به پرواز در می آید. از این رو، این پرنده حالتی الوهی و مقدس می بافت و نقش آن بر آثار مختلف ترسیم میشد.

اولین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که هیچ دفینه ای در داخل نشانه و یا سمبل قرار ندارد پس از تخریب این نشانه ها خودداری کنید. این باور وجود دارد که پرندگان اساطیری ایران همه به دشمنی دیوان آفریده شده اند. در ادامه به بررسی برخی از مشهورترین نشانه های این پرندگان میپردازیم.

حال میپردازیم به نشان انواع پرندگان در گنجیابی:

کبوتر:

در خاور نزدیک معمولاً کبوتر با هر نام دیگری که معرف باشد، الهه باروری و حاصل خیزی است. کبوتر، اغلب بر عشق دلالت می‌کند و نیز توصیف الهه حاصلخیزی و باروری است. کبوتر نشانه‌ی پیغام‌بری هم بوده و ایرانیان باستان آن را نشانه‌ی آزادگی نیز می‌دانسته‌اند. در طرح‌ها و نقاشی‌های قدیمی و اشعار شعرا میتوان نشانه‌های زیادی از کبوتر دید

 نماد کبوتر در ایران باستان جزء نمادهای کمتر دیده شده و نشان و نمایانگر اشیاء همسران و زنان حکومتی بوده است.

نماد و نشان پرنده در دفینه یابی

نماد کلاغ:

مرغان همه زیرکاند و کلاغ از همه زیرک تر است. ایرانیان قدیم به پر کلاغ با احساس ترسی آمیخته به خرافات مینگریسته اند. آنان می پنداشتند که پر کلاغ برای آنان فرونیکبختی به همراه می آورد. تشرف یافتگان به کیش مهر از هفت مرحله میگذشتند، نماد مرتبه اول کلاغ بود و اعضای این مرتبه ماسک کلاغ به چهره داشتند. و کلاغ را پیکی مقدس و فرشته میانجی بین خدایان و مردمان میدانستند. و هنوز در میان ایرانیان کلاغ خوش خبر است.

نماد عقاب یا شاهین:

عقاب و شاهین هر دو در اساطیر دارای یک معنا هستند و در آثار بدون تمایز بررسی می شوند. در اساطیر آمده است که نخستین پرنده که آفریده شد عقاب بود و نماد آسمان و خورشید است. تصویر عقاب که ماری را به چنگال گرفته یا در منقار دارد تصویری عالم گیر است این تصویر نماد پیکار قدرت‌های آسمانی با نیروهای دوزخی و تضاد میان روز و شب و آسمان و زمین و خورشید است. عقاب مظهر برتری و فرمانروایی در آسمان است. در قدیم شهر ها را به صورت پرندگان می ساختند چنان که شهر شوش به صورت شاهین ساخته شد. این پرنده علامت امپراتوری ایران است.

نماد طاووس:

معنای سمبلیک طاووس، تزیینات، تجمل، تکبر، جلال و شکوه خود بینی، رستاخیز، زندگی توأم با عشق، زندگی درباری، زیبایی، سلطنت، شأن و مقام، شهرت، غرور دنیوی، فناناپذیری و مورد ستایش همگان است. در باورهای قومی و اساطیری طاووس نابود کننده مار است. از این رو آن را عامل حاصلخیزی زمین دانسته اند.

 

در شرکت فلزیاب فراز سعی شده است بهترین دستگاه‌های موجود در بازار‌های بین المللی برای شما انتخاب شود تا شما را برای یک انتخاب مطمئن و صحیح یاری دهد تا بتواند ضمن معرفی محصولات این شرکت ، شما را برای رسیدن به اهدافتان راهنمائی نماید. برای یک خرید هوشمندانه میتوانید با مشاورین ما در ارتباط باشید.۰۹۱۲۰۸۹۶۰۴۰

نشان و نماد تومولوس در گنج یابی1

نشان و نماد تومولوس در گنج یابی

 نشان و نماد تومولوس در گنج یابی

تومولوس یا گورتپه نوعی تپه میباشد که با سنگ و خاک و بر روی مقبره پادشاهان ساخته میشود و اصولا طوری ساخته و طراحی میشود که آب به داخل آن نفوذ نمیکند.

تومولوس ها در حقیقت یک نوع مراسم خاک سپاری میباشند که بنا به درجه ی فرد خاکسپاری شده دارای ۹تا ۳۶ متر ارتفاع میباشند.

در واقع تومولوس ها از نظر معماری کهن و ساختار به سه دسته تقسیم مشوندگورتپه ها ( تومولوس ها )، شهرتپه ها ( سکونتگاه ها) و دژتپه ها (قلعه ها) که در اصطلاح به آن ها تپه مصنوعی یا تپه دستساز نیز می گویند

تومولوس:

تشخیص و شناسایی تومولوس از سایر تپه ها کار سختی نیست و با در نظر گرفتن شاخص های متعددی که برای تشخیص تومولوس است می توانید این کار را انجام دهید:

تومولوس ساختار پیچیده و منظمی دارد که بر اساس قوائد خاص توسط معماران کهن ساخته شده است. در حالت کلی می توان گفت که ساختار لایه های تومولوس از بیرون به داخل عبارتند از:

  • لایه ای از گرد و خاک که شامل رسوبات بوده و سطح تومولوس را کاملا پوشانده است که در این لایه گیاهان و موجودات زنده قرار دارند
  • لایه ای از خاک های رنگی (گچ) که از ایالت های مختلف تحت سلطه پادشاه به عنوان هدیه و پیشکش به این مکان آورده اند
  • لایه ای مخلوط از سنگ و خاک که از همان منطقه واطراف تومولوس جمع آورری شده و بیشترین قسمت از ساختار تومولوس را تشکیل می دهد
  • لایه ای سنگی که محافظ اصلی مقبره بوده و به صورت شش ضلعی، دایره و مکعب طراحی شده است. این لایه سقف، درب، راهرو اتاقک را می پوشاند
  • آخرین لایه که همان دیواره اتاقک اصلی است توسط ملات، سنگ نمک و ترکیبات خاکستری رنگ مسدود شده است. مقبره یک پادشاه درون اتاقک قرار دارد و احتمالا با روشی خاص در تابوت مومیایی شده است.

نشان و نماد تومولوس در گنج یابی2

دژتپه:

دژتپه نوعی قلعه باستانی بوده که بر روی پشته ای از سنگ و خاک ساخته شده است و از نظر استراتژی، طراحی و معماری کهن از بهترین نوع قلعه ها در برابر حمله دشمنان است. این نوع دژ ها بر روی تپه های دستساز یا طبیعی ساخته شده اند و در واقع درون تپه به جز خاک چیزی نیست. تنها در برخی موارد مکانی برای نگهداری مسکوکات، وسایل نظامی و غلات در داخل تپه، حفر و پلمپ شده است. همچنین به مرور زمان که تپه مخروبه شد ارتفاع تپه بیشتر و بیشتر می شود تا جایی که تپه به صورت کامل در زیر خاک رود.

شهر تپه:

دژتپه نوعی قلعه باستانی بوده که بر روی پشته ای از سنگ و خاک ساخته شده است و از نظر استراتژی، طراحی و معماری کهن از بهترین نوع قلعه ها در برابر حمله دشمنان است. این نوع دژ ها بر روی تپه های دستساز یا طبیعی ساخته شده اند و در واقع درون تپه به جز خاک چیزی نیست. تنها در برخی موارد مکانی برای نگهداری مسکوکات، وسایل نظامی و غلات در داخل تپه، حفر و پلمپ شده است. همچنین به مرور زمان که تپه مخروبه شد ارتفاع تپه بیشتر و بیشتر می شود تا جایی که تپه به صورت کامل در زیر خاک رود.

در شرکت فلزیاب فراز سعی شده است بهترین دستگاه‌های موجود در بازار‌های بین المللی برای شما انتخاب شود تا شما را برای یک انتخاب مطمئن و صحیح یاری دهد تا بتواند ضمن معرفی محصولات این شرکت ، شما را برای رسیدن به اهدافتان راهنمائی نماید. برای یک خرید هوشمندانه میتوانید با مشاورین ما در ارتباط باشید.۰۹۱۲۰۸۹۶۰۴۰